புதுத்தடம் பதிக்கும் பயணியின் நூல்கள்

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

தற்போது எழுதிக்கொண்டிருக்கும் இரண்டு நூல்கள்

ஒரு கப்பல், நூறு துறைமுகம்

நூறு பல்வேறு அறிவுத்துறைகளை அறிமுகப்படுத்தும் பயனுள்ள கட்டுரைகள்.


வாங்க, சீனமொழி பேசலாம்!

பயணம், வணிகம், வகுப்பு, உணவகம், கடைத்தெரு என பல சூழல்களிலும் எளிதே சீனமொழி பேச உதவும் நூல்.